Problemazos Nº 2

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipramonsagra/aulavirtual/file.php/2/MATE_BASEDUAS/PROBLEMAZOS_No_2_-_2o/pro2.html