Contidos, Criterios de avaliación e Mínimos esixibles para unha avaliación positiva.

Contidos curso: